Call Us
9513-317-135
 

Khetan Hospital

Khetan Hospital (Jaipur)

Sikar Road, Dher Ka Balaji, Jaipur, Rajasthan - 302039

Phone: 0141 223 0476, 0141 223 0344 Verified on 21st of November 2014

Rates for hospital wards at Khetan Hospital

Hospital FacilityRates
General WardRs. 600.00
Private WardRs. 1200.00 (AC)
Private WardRs. 2000.00 (Big Room, AC)

Plan Your Surgery. Book Free Consultation.
Book Free Consultation with Expert Doctors