Aryavart M.r.i Spiral City Centre

Aryavart M.r.i Spiral City Centre (Gorakhpur)

Sunanda Tower, Bank Road, Golghar, Gorakhpur, Uttar Pradesh - 273001

Phone: 551-2340723 Verified on 12th of April 2017

Rates for hospital wards at Aryavart M.r.i Spiral City Centre

Hospital FacilityRates
MRI ScanRs. 4500.00 (Plain Brain)

×