Sardar Mal Khandaka Hospital

Sardar Mal Khandaka Hospital (Jaipur)

Hathoj, Kalwar Road, Jaipur, Rajasthan - 302001

Phone: 0141 286 0259, 0141 232 1231 Verified on 24th of November 2014

Rates for hospital wards at Sardar Mal Khandaka Hospital

Hospital FacilityRates
General WardRs. 500.00
Private WardRs. 1000.00 (AC)
ICURs. 2090.00

×